X
Menu
X

rodo

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO:

Siedlisko Rudki, niniejszym informuje, że w dniu 25 maja 2018 r. wchodzi w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Siedlisko Rudki przetwarza Pani/Pana dane osobowe w związku z Państwa uczestnictwem w zajęciach (dalej: „Zajęcia”). Administratorem danych osobowych jest: Siedlisko Rudki z siedzibą w Pustków 570, 39-205 Pustków (dalej: „Administrator”). 

Administrator informuje, że: 

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z uczestnictwem w Zajęciach, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a także na podstawie Państwa zgody – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych; 

2. podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), lit. b) i lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych); 

3. dane osobowe będą przechowywane przez okres uczestnictwa w Zajęciach, a także po zakończeniu Pani/Pana uczestnictwa w Zajęciach, na czas zgodny z przepisami prawa, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora na czas ich realizacji oraz na podstawie Państwa zgody – do czasu cofnięcia zgody; 

4. przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 

5. przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

6. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do GIODO (a od dnia utworzenia nowego urzędu do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa; 

7. dane osobowe pochodzą od osoby, której dane te dotyczą; 

8. podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w Zajęciach, brak podania danych osobowych uniemożliwia uczestnictwo w Zajęciach; 

9. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez Administratora do Pani/Pana potrzeb i zainteresowań, które pozwolą Administratorowi na udoskonalenie świadczonych przez niego usług; Wiążące decyzje nie są zautomatyzowane. 

10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych u Administratora – adres e-mail: admin@siedliskorudki.pl.